Aanvraag

Ten aanzien van de donaties zal het bestuur van de SEM Foundation jaarlijks een selectie maken uit de vele goede doelen die er zijn. Bij deze selectie zal meewegen dat zoveel mogelijk organisaties ondersteuning behoeven, maar voornamelijk wordt geschonken aan organisaties die de ontvangen gelden goed besteden dan wel in het verleden hebben aangetoond de ontvangen giften goed te hebben besteed.

Voor toekenning van donaties heeft het bestuur een aantal criteria vastgesteld:

 1. De aanvragen moeten passen binnen de doelstelling van de stichting.
 2. Alleen projectaanvragen van rechtspersonen worden financieel ondersteund. Er wordt geen steun verleend aan individuele personen.
 3. Aanvragende rechtspersonen moeten gevestigd zijn in de regio.
 4. In uitzonderingsgevallen kan het bestuur besluiten ook projectaanvragen buiten de regio te honoreren.
 5. De grootte van het te subsidiëren bedrag moet in overeenstemming zijn met de draagkracht van de aanvrager. De hoogte van een financiële bijdrage wordt steeds per projectaanvraag door het bestuur bepaald.
 6. Aanvragen voor financiële ondersteuning dienen altijd schriftelijk of via social media te worden ingediend. Zij moeten zijn voorzien van een deugdelijke motivering en van een financiële onderbouwing, alsmede van een projectplan waarin de uit te voeren activiteiten worden omschreven.
 7. Aanvragen van rechtspersonen moeten worden voorzien van een kopie van de oprichtingsakte van deze rechtspersoon, alsmede van een recent financieel jaarverslag en een overzicht van de bestuurssamenstelling.
 8. Indien het project, waarvoor een aanvraag wordt ingediend, ook door andere instanties (fondsen en/of overheden) gefinancierd wordt, dan dient dit vermeld te worden. Bovendien moet worden aangegeven waarom deze financiering van derden als onvoldoende wordt beschouwd.
 9. Van de aanvrager wordt na afloop van het project een inhoudelijk en financieel verslag verwacht.
 10. Aanvragen worden ingediend bij het secretariaat. De secretaris maakt van de betreffende aanvraag een dossier en beoordeelt of de aanvraag voldoet aan de criteria. Ontbrekende gegevens worden zo nodig opgevraagd alvorens de aanvraag ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de medebestuursleden.
 11. Aanvragen kunnen ook buiten een bestuursvergadering worden goedgekeurd of afgewezen. De secretaris stuurt de verzoeken daarvoor per post of per e-mail aan alle bestuursleden en deze reageren vervolgens eveneens per post of per e-mail.

Wilt u een projectaanvraag indienen, neem dan contact met ons op.