Bestuur

Het bestuur van de SEM Foundation bestaat  uit 3  personen, te weten:

Bas Huurman                            Voorzitter

Wendy Verdult                          Secretaris

Ellen van der Zwalm               Penningmeester

Het bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het te voeren beleid en is continue bezig te onderzoeken aan welke doelen zij de gelden van de SEM Foundation het beste kunnen doen toekomen. Hiertoe houdt het bestuur minimaal één keer per jaar, maar verder zoveel als noodzakelijk is een bestuursvergadering. Alle bestuursleden hebben één stem in deze vergaderingen en voor de besluitvorming geldt dat altijd volstrekte meerderheid van de stemmen benodigd zijn.

Alle bestuurders zijn van onbesproken gedragen. Mede in het kader van de voorgenomen herziene wetgeving inzake ANBI’s merken wij op dat geen van de bestuursleden zich schuldig heeft gemaakt aan een zodanig misdrijf dat twijfels bestaan omtrent de integriteit van die persoon, zijn respect voor andermans persoon of goed, of de Nederlandse rechtsorde.

Aan de bestuurders van de SEM Foundation wordt geen bestuur vergoeding toegekend. Aan bestuurders zal op geen enkele manier onkosten vergoed worden uit de kas van de SEM Foundation.